About the Project

The Mid Wales Rape Support Centre is a subsidiary of New Pathways. We are a registered charitable company that provides a range of specialist counselling and advocacy services for women, men, children and young people who have been affected by rape or sexual abuse.

 

We have many years of experience and are widely regarded throughout the UK as a leading organisation in our field. Our clients come from every walk of life and are of all ages. To date our youngest client has been three years of age and our oldest has been in their nineties. 

We are determined to remove the shame and guilt that surrounds experiencing sexual violence and seeking help and we know creativity gives us a new language to talk about these experiences. 

This exhibition of inspiring creative resources is an installation of work which celebrates a community of hope from those with lived experience of sexual violence. It is full of impactful and positive stories of strength and resilience. 

All the people who created works for this exhibition took a first step and we really want you to know that life can and will be different.

Life does not have to be lonely.

Where there was trauma, there can be growth.

 

We hope in sharing these they will encourage us all to take the time to notice the world around us, notice what we love, what makes us smile, what brings a sparkle to our eyes – for this surely is self-care, living in our here and now. 

Am y prosiect

Mae Mid Wales Rape Support Centre yn is-gwmni o New Pathways. Rydym yn elusen cofrestredig sy'n darparu ystod o wasanaethau cwnsela ac eiriolaeth arbenigol ar gyfer menywod, dynion, plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan drais rhywiol neu gam-drin rhywiol.

 

Mae gennym lawer o flynyddoedd o brofiad ac rydym yn cael ein hystyried yn eang ledled y DU fel sefydliad blaenllaw yn ein maes. Daw ein cleientiaid o bob cefndir ac maent o bob oed. Hyd yma mae ein cleient ieuengaf wedi bod yn dair oed ac mae'r hynaf wedi bod yn eu nawdegau.

Rydym yn benderfynol o gael gwared ar y cywilydd a’r euogrwydd sy’n amgylchynu profi trais rhywiol a cheisio am cymorth ac rydym yn gwybod bod creadigrwydd yn rhoi iaith newydd inni siarad am y profiadau hyn.

 

Mae'r arddangosfa hon o adnoddau creadigol ysbrydoledig yn osodiad o waith sy'n dathlu cymuned o obaith gan y rhai sydd â phrofiad byw o drais rhywiol. Mae'n llawn straeon pwerus a chadarnhaol am gryfder a gwytnwch.

 

Cymerodd yr holl bobl a greodd darnau ar gyfer yr arddangosfa hon gam cyntaf ac rydym wir eisiau ichi wybod y gall ac y bydd bywyd yn wahanol.

Nid oes rhaid i fywyd fod yn unig.

Lle bu trawma, gall fod twf.

 

Rydyn ni'n gobeithio, wrth rannu'r rhain, y byddan nhw'n ein hannog ni i gyd i gymryd yr amser i sylwi ar y byd o'n cwmpas, sylwi ar yr hyn rydyn ni'n ei garu, beth sy'n gwneud i ni wenu, beth sy'n dod â disgleirdeb i'n llygaid - oherwydd yn sicr mae hyn yn hunanofal, yn byw yn ein yma ac yn awr.

Harp seed

What is HARP Seed?

The Messages of Hope exhibition has been supported by the HARP Seed Project. HARP stands for Health, Arts, Research and People. The Seed programme grew out of the pandemic. It aims to learn how the arts can help health and care systems with their biggest challenges.

It is an innovation partnership between Arts Council of Wales and Y Lab (Cardiff University and Nesta), to explore how we can generate, grow and learn about impactful creative innovations that support the health and wellbeing of the people of Wales.

Responding to the needs arising out of the pandemic, and recognising that innovation is taking place throughout the sector at the moment, we are aiming to learn more about how the arts can help health and care systems with their biggest challenges during Covid-19. 

Nesta and YLab have worked with health organisations to identify the challenges that matter to them at the moment.  New Pathways have been collaborating with artists Jain Boon and Matilda Tonkin Wells to generate and develop new creative ideas to help them meet their challenges.

Egin HARP

Beth yw Egin HARP?

 

Cefnogwyd yr arddangosfa Negeseuon Gobaith gan brosiect Egin HARP. Mae HARP yn sefyll dros Iechyd, Celfyddydau, Ymchwil a Phobl. Tyfodd y rhaglen Egin o'r pandemig. Ei nod yw dysgu sut y gall y celfyddydau helpu systemau iechyd a gofal gyda'u heriau mwyaf.

 

Mae'n bartneriaeth arloesi rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta), i archwilio sut y gallwn gynhyrchu, tyfu a dysgu am arloesiadau creadigol effeithiol sy'n cefnogi iechyd a lles pobl Cymru.

 

Gan ymateb i'r anghenion sy'n codi o'r pandemig, a chydnabod bod arloesedd yn digwydd ledled y sector ar hyn o bryd, rydym yn anelu at ddysgu mwy am sut y gall y celfyddydau helpu systemau iechyd a gofal gyda'u heriau mwyaf yn ystod Covid-19.

 

Mae Nesta ac YLab wedi gweithio gyda sefydliadau iechyd i nodi'r heriau sy'n bwysig iddynt ar hyn o bryd. Mae New Pathways wedi bod yn cydweithredu â'r artistiaid Jain Boon a Matilda Tonkin Wells i gynhyrchu a datblygu syniadau creadigol newydd i'w helpu i gwrdd â'u heriau.